عـلـیــرضـا دشـتــی

عکـاس تـبـلـیـغـاتـی

 

آنچــه از مــن بصــورت خلاصــه و کوتــاه می‌تــوان گفــت «کمــال گرایــی» اســت، یــا بــه بیــان بهتــر، پیشــرفت و یادگیــری بــه بهتریــن نحــو در زمینه‌هایــی کــه بــه شــکلی روح و علایــق‌ام بــه آنهــا تعلــق دارد. بــه همیــن دلیــل مطالعــه زیــاد در زمینــه‌هــای تخصصــی و غیــر تخصصــی بــه دلیــل کمــک بــه بهتــر شــدن و نگرشــی بازتــر، قســمت اعظمــی از زمــان روزانــه‌ام را تشــکیل می‌دهــد. «عکاســی» یــا بــه بیانــی واضــح‌تــر ثبــت کــردن آنچــه کــه از نــگاه مــن در یــک قــاب، جذابیــت بصــری بیشــتری بــرای دیــدن دارد، راهی ســت کــه مــن را تــا بــه امــروز بــه کســی کــه جهــان را از دریچــه دوربیــن می‌نگــرد یــا بــه قــول همــگان بــه یــک «عــکاس» بــدل کــرده اســت. بــرای شــخصیت درون‌گــرا و پُــر از ســکوت مــن، عکاســی و طراحــی راه بهتــر و روشــن‌تــری بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبیــن یــا انســان‌هــای دنیــای اطــراف مــن اســت.